Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES
ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka prywatności oraz plików cookies (zwana dalej: „Polityką Prywatności”) ma zastosowanie do danych osobowych udostępnionych przez użytkowników (dalej: „Użytkowników”) serwisu internetowego działającego pod adresem https://pinkninja.pl (dalej: „Strona Internetowa”), a także profili w mediach społecznościowych powiązanych pośrednio lub bezpośrednią z marką „PINK NINJA”. 

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Marcin Bieńkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PINK NINJA MARCIN BIEŃKOWSKI  z siedzibą w Łodzi (93-154) przy ulicy Jacka Malczewskiego 50, posiadający numer NIP: 7282560540, REGON: 100128330, zwany dalej „Administratorem”.

III. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ ŹRÓDŁA ICH POZYSKIWANIA

 1. Administrator będzie przetwarzać następujące dane Użytkowników: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, jak również inne dane udostępnione przez Użytkownika w formularzu kontaktowym lub w procesie realizacji przez Administratora zapytania złożonego przez  Użytkownika. W przypadku profili w mediach społecznościowych Administrator przetwarzał będzie wszelkie dane dobrowolnie udostępnione przez Użytkowników na tych profilach.
 2. Administrator pozyskuje informację o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników udostępnione przez nich za pośrednictwem Strony Internetowej, jak również poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, a także innych środków komunikowania się na odległość oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych lub poprzez kontakt bezpośredni.

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników jest: (a) art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – w zakresie w jakim jest to konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub konieczności podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem, w szczególności w celu realizacji zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy i wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, (b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie w jakim wymaga tego uzasadniony interes prawny Administratora,  w tym także w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług.

V. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator będzie przetwarzać dane Użytkowników: (a) w celu poinformowania Użytkowników o szczegółach oferty Administratora – na wyraźne życzenie Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (b) w celach wskazanych przez regulaminy i polityki prywatności mediów społecznościowych, za pośrednictwem których Użytkownicy nawiązali kontakt z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

VI. WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH  

 1. Miejsca logowania Użytkowników oraz wprowadzania przez nich danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). W ten sposób dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na Stronie Internetowej, zostają zaszyfrowane w urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie Operator posiadający klucz może je odczytać. W taki sposób dane są chronione na wypadek bezprawnego wejścia bazy danych w posiadanie osoby do tego nieuprawnionej.
 3. Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo, wskutek czego nie jest możliwe odwrócenie jej działania. Takie działanie stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł Użytkowników.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do momentu zakończenia świadczenia usług na rzecz Użytkowników, a także przez okres udzielonej gwarancji, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z tytułu świadczenia usług  przez Administratora na rzecz Użytkowników. 

VIII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 1. Użytkownikom przysługuje prawo do: (a) dostępu do treści danych, (b) sprostowania treści danych, (c) usunięcia treści danych, (d) ograniczenia przetwarzania danych, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, (f) przenoszenia danych osobowych, (g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl).
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem danych pod adresem kontakt@pinkninja.pl

IX. WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora  oraz w celu rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń jest niezbędne do świadczenia tych usług i realizacji sprzedaży czy też rozpatrzenia reklamacji. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona, a reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona.

X. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane mogą być udostępniane: (a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, (b) podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane Użytkowników (w tym zewnętrznym dostawcom usług informatycznych i marketingowych), (c) prawnikom, doradcom, usługobiorcom w zakresie koniecznym do wykonania usług. Administrator danych zobowiązuje się do zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz do udostępniania jedynie minimum niezbędnych informacji.

XI. COOKIES

 1. Strona Internetowa Administratora może wykorzystywać pliki typu cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies zawierają dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z  podstron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki typu cookies umożliwiają: (a) utrzymanie po zalogowaniu sesji Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, (b) dostosowanie Strony Internetowej do potrzeb Użytkownika, (c) tworzenie statystyk oglądalności podstron Strony Internetowej.
 3. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies, które ze względu na czas ich życia możemy podzielić na: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, wyróżniamy ich następujące rodzaje:
 5. niezbędne do działania usługi i aplikacji – są to pliki umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 6. niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i do wykrywania nadużyć;
 7. pliki cookies wydajnościowe – są to pliki, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej i aplikacji;
 8. reklamowe – są to pliki, które umożliwiają dostarczanie uczestnikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 9. pliki funkcjonalne – umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie preferencji, tj. wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 10. statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
 11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Strony Internetowej podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 12. Strona Internetowa Administratora zawiera tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych, takich jak Linkedin, Facebook, YouTube, Twitter. Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki Użytkownik może polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi na danym Serwisie społecznościowym. Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek wymieniasz dane pomiędzy Tobą a danym portalem społecznościowym. W związku z tym zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.
 13. Przeglądarki internetowe mogą domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
 14. Jeżeli Użytkownik chce usunąć pliki cookies lub w ogóle nie chce ich otrzymywać, to może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies, a szczegółowe informacje w tym zakresie zawierają odpowiednie informacje umieszczone w przeglądarce internetowej. Administrator informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej. 
 15. W celu zarządzania ustawieniami cookies Użytkownik może wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używa oraz powinien postępować zgodnie z instrukcjami: Edge, Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, urządzenia mobilne Android, urządzenia mobilne Safari (iOS), urządzenia mobilne Windows Phone
 16. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat plików cookies i innych technologii, dodatkowe informacje możesz znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

XII. KONTAKT 

 1. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres: kontakt@pinkninja.pl lub na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator informuje że w przyszłości Polityka Prywatności ulec może zmianie (aktualizacji) w związku ze zmianą obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów. Przepisy te wpływają na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych. Przyczyną zmiany postanowień Polityki prywatności może być także rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności i Plików Cookies. 

Kontakt z nami

czytaj więcej
Przydatne informacje
Znajdź nas w social mediach